Artikel 1 – Toepassing

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op al onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en leveringen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2    Tevens is van toepassing “De Nieuwe Regeling 2011; Rechtsverhouding Opdrachtgever -architect, ingenieur en adviseur, eerste herziening, juli 2013 (DNR 2011)”. Wij gaan ervan uit dat onze opdrachtgevers bekend zijn met de DNR2011. Genoemde DNR 2011 is te downloaden via de website van Koninklijke NLingenieurs: www.nlingenieurs.nl. Indien u een gedrukt exemplaar op prijs stelt dan kunt u deze kosteloos bij ons aanvragen.

1.3    De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de gebruikelijke CAR verzekering voor het project wordt afgesloten, een en ander conform DNR2011. Aanvullende premie voor eventueel afgesproken afwijkende voorwaarden komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1    Al onze aanbiedingen zijn drie maanden van kracht, tenzij een afwijkende termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2    Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog, ook na de aanvaarding door de opdrachtgever, schriftelijk worden herroepen. Een herroeping zal door ons uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

2.3    Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat onze algemene voorwaarden door de opdrachtgever zijn aanvaard.

2.4    Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Omschrijving werkzaamheden en diensten

3.1    De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en diensten.

3.2    Alle prestaties die ten behoeve van het werk door ons moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel 3 lid 1 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 4 -Betaling

4.1    Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, de wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening te brengen.

4.2    Degene die ons een opdracht verstrekt is ten opzichte van ons hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de opdracht voortvloeien, ook als de opdracht namens derden is verstrekt.

4.3    Opdrachtnemer heeft een kredietverzekering afgesloten, waarbij zij verzekerd is voor oninbaarheid van haar vordering bij eventuele insolventie.

4.4    Indien er niet voldoende garantie afgegeven kan worden door onze verzekeraar, dan behoudt de opdrachtnemer het recht de betalingsregeling aan te passen, dan wel de opdracht af te wijzen.

4.5    Indien het werk twee maanden stil komt te liggen heeft de opdrachtnemer het recht om de reeds gemaakte uren en kosten (tot maximum het honorarium) in rekening te brengen.

4.6    Als eventuele bonnen ten behoeve voor facturatie niet binnen 14 dagen geleverd zijn, behoudt opdrachtnemer het recht om haar kosten direct in rekening te brengen.

4.7    Meerwerk wordt 4-wekelijks afgerekend op regiebasis, tenzij anders afgesproken.

4.8    Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 30 juni en 31 december passeert, zijn wij gerechtigd om de overeengekomen tarieven en/of honoraria te indexeren.

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1    Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle ontvangen gegevens waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door opdrachtgever of opdrachtnemer als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 6 – Algemeen

6.1    De opdrachtnemer behoudt het recht delen van de opdracht uit te besteden aan derden, waarbij er zorg voor gedragen wordt dat de werkzaamheden volgens de daartoe geldende regelgeving en voorschriften worden uitgevoerd.

6.2    De opdrachtnemer behoudt het recht om haar bijdrage in het project in haar publicaties te gebruiken, alsmede het daarbij behorende beeldmateriaal in te zetten.

6.3    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is tenminste gehouden tot het treffen van de vereiste maatregelen in overeenstemming met:

1.      de ter zake bestaande wettelijke voorschriften, instructies en eisen;

2.      de aanwijzingen van overheidsinstanties, zoals Nederlandse Arbeidsinspectie en de aanwijzingen van de opdrachtnemer;

3.      de (bijzondere) risico’s in verband met de aard van het te onderzoeken object/project als aanvulling op het gestelde in art. 12, lid 2 van de DNR 2011 (depotnr. 56-2013).

Artikel 7 – Toepasselijk recht

7.1    Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

7.2    Het bepaalde in artikel 5 lid 1 is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.

Artikel 8 – Klachten, verbeteringen en suggesties

8.1    Ligarus hanteert een Registratie Tot Verbetering procedure (RTV) . Klik hier voor de procedure.

Algemene Voorwaarden Ligarus B.V. v1.0